ជីវិតនិងសង្គម

បឹងមួយនៅអាហ្រិ្វក សម្លាប់មនុស្សអស់ជិត 2000នាក់ត្រឹមតែមួយយប់ ដោយសារហេតុផលពិសេសមួយ

ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថានៅក្នុងបឹងដែលមានទឹកគ្មានអ្វីគ្រោះថ្នាក់ជាង សត្វក្រពើរនោះទេ…