ជិវិតនិងសង្គម

ខ្លាំងបាត់! រៀនជំនាញពេទ្យធ្មេញតាម Youtube រហូតដល់ហ៊ានបើកគ្លីនិច ចង់ដឹងអត់លទ្ធផលរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណា?

ជំនួសអោយចំណាយពេលនិងថវិការជាច្រើនដើម្បីទៅរៀនយកជំនាញពេទ្យធ្មេញនោះ បុរសម្នាក់បានសម្រេចចិត្តរៀនវាដោយខ្លួនឯង ដែលជារឿងមួយដ៏កម្របំផ…

គ្រប់គ្នាគួរដឹង៖ ផ្សិតមួយនេះពុល តែអាចធ្វើអោយនារីៗឈានដល់ចំណុចកំពូលបាន

ធម្មតាផ្សិតភាគច្រើនគឺយើងអាចយកវាមកធ្វើម្ហូបបាន តែចំពោះផ្សិតមួយប្រភេទនេះ វិញកុំអោយសោះ វាអាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបាន ។ មានរឿង…

ប្លែកៗ

ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

ខ្លាំងបាត់! រៀនជំនាញពេទ្យធ្មេញតាម Youtube រហូតដល់ហ៊ានបើកគ្លីនិច ចង់ដឹងអត់លទ្ធផលរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណា?

ជំនួសអោយចំណាយពេលនិងថវិការជាច្រើនដើម្បីទៅរៀនយកជំនាញពេទ្យធ្មេញនោះ បុរសម្នាក់បានសម្រេចចិត្តរៀនវាដោយខ្លួនឯង ដែលជារឿងមួយដ៏កម្របំផុត។ លោក Mohamad Irwan Mohd Sudi ជាអ្នករស់នៅទីក្រុង Kuantan ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ គ…

ព័ត៌មាន

ខ្លាំងបាត់! រៀនជំនាញពេទ្យធ្មេញតាម Youtube រហូតដល់ហ៊ានបើកគ្លីនិច ចង់ដឹងអត់លទ្ធផលរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណា?

ជំនួសអោយចំណាយពេលនិងថវិការជាច្រើនដើម្បីទៅរៀនយកជំនាញពេទ្យធ្មេញនោះ បុរសម្នាក់បានសម្រេចចិត្តរៀនវាដោយខ្លួនឯង ដែលជារឿងមួយដ៏កម្របំផុត។ លោក Mohamad Irwan Mohd Sudi ជាអ្នករស់នៅទីក្រុង Kuantan ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ គ…