ជីវិតនិងសង្គ ម

កម្ររកបានមែន! បុរសម្នាក់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមស្ពានដើម្បីសន្សំលុយទិញចិញ្ចៀនអោយប្រពន្ធ

បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់បានធ្វើអោយអ្នកដែលបានដឹងពីរឿងគាត់រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយគាត់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមស្ពាន ដើម្បីសន្សំប្រាក់ ទុក…

ជួបជាមួយនឹងបុរសខ្លាំង លោកតាអាយុ 90ឆ្នាំកម្លាំងដូចខ្លាមានប្រពន្ធ 4 នាក់បង្កើតកូនបាន 50

លោកតាជនជាតិប្រេសុីលម្នាក់ត្រូវគេហៅថាដាក់រហ័សនាមថាជាបុរសខ្លាំង បន្ទាប់ពីគាត់មានកម្លាំងដូចខ្លាបានបង្កើតគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលបុរសផ្…

ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

ព័ត៌មាន

កម្ររកបានមែន! បុរសម្នាក់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមស្ពានដើម្បីសន្សំលុយទិញចិញ្ចៀនអោយប្រពន្ធ

បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់បានធ្វើអោយអ្នកដែលបានដឹងពីរឿងគាត់រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយគាត់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមស្ពាន ដើម្បីសន្សំប្រាក់ ទុកទិញខ្សែរក ខ្សែរដៃ ហើយនិងចញ្ចៀនអោយភរិយារបស់គាត់ដែលចង់បានជាយូរមកហើយនោះ។ បុរសខា…