ជីវិតនិងសង្គម

ជឿអត់ថាគ្រប់គ្នាប្រាកដជា ព្រឺសំបុរដេកមិនលក់បើបានឃើញសត្វទាំងនេះពេលគ្មានរោម

នៅពេលដំបូងដែល ក្រលេកទៅឃើញ សត្វឆ្មារដែលមិនមានរោមភ្លាម មិនថាខ្ញុំរឺអ្នកណាទេ ប្រាកដជាភាំងស្លុតមិនខាន ។…