គេហៈទំព័រ khmerwonder ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន 5 នាក់ជាបន្ទាន់

គេហៈទំព័រ Khmerwonder ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកសរសេរអត្ថបទសារព័ត៌មានពេញម៉ោងចំនួន 5 រូបជាបន្ទាន់  ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ៏ដូចខាងក្រោម៖

  • ចេះប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ
  • ចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានក្នុងស្រុក ក្រៅស្រុក និងបណ្តាញសង្គម
  • អាចវាយ UNICODE ខ្មែរបានលឿនរហ័ស
  • អាចអាននិងយល់អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃ
  • ត្រូវចេះអត់ធ្មត់នឹងការងារ
  • មានកម្រិតវប្បធម៌អាចជានិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសឆ្នាំទី 2 ឡើងទៅ
  • ត្រូវមានកុំព្យូរទ័រប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធើណេត។

សូមផ្ញើប្រវត្ដិរូបឥឡូវនេះមកកាន់អ៊ីម៉ែល applyjob@khmerwonder.net ផុតកំណត់ថ្ងៃទី 30 ខែមករា ឆ្នាំ 2017។

Comments are closed.