ដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះហើយ ទើបសត្វមូសខាំអ្នកច្រើនជាងអ្នកដ៏ទៃ

តើអ្នកមានធ្លាប់ងឿងឆ្ងល់ដែរទេថាហេតុអ្វីបានជាមូសចូលចិត្តខាំអ្នកច្រើនជាងអ្នកដ៏ទៃ? វាគឺមកពីកត្តាជាច្រើន ហើយអ្នកក៏អាចជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះ។...